Jak wyglądają sprawozdania ESEF i na czym polega raportowanie?

Sprawozdania finansowe stanowią kluczowy element komunikacji pomiędzy firmami a ich interesariuszami. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wprowadził Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF), który ma na celu ujednolicenie raportowania finansowego w przestrzeni Unii Europejskiej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu standardowi oraz jego wpływowi na przygotowanie i prezentację sprawozdań finansowych.

Definicja i cele ESEF

ESEF to elektroniczny standard, który określa, w jaki sposób powinny być przygotowane i prezentowane sprawozdania finansowe firm notowanych na giełdach europejskich. Jego głównym celem jest usprawnienie dostępu do informacji finansowych oraz zapewnienie większej przejrzystości i porównywalności danych pomiędzy różnymi firmami.

Podstawowymi elementami sprawozdań finansowych zgodnych ze standardem są:

  1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  2. Noty wyjaśniające
  3. Oświadczenie zarządu
  4. Raport audytora
  5. Informacje dodatkowe

esef

Aby spełnić wymogi standardu, firmy muszą przeprowadzić szereg kroków w procesie przygotowania sprawozdań finansowych.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) to język umożliwiający strukturalną analizę i wymianę danych finansowych. Firmy muszą przekonwertować swoje dane finansowe do tego formatu, co wymaga odpowiedniego oprogramowania lub usług zewnętrznych.

Standard obejmuje określone znaczniki, które muszą być użyte w sprawozdaniach finansowych. Znaczniki te pomagają w identyfikacji i klasyfikacji informacji, co ułatwia analizę danych przez użytkowników.

Po przygotowaniu sprawozdań finansowych w odpowiednim formacie firma musi je poddać weryfikacji przez niezależnego audytora. Następnie sprawozdania są publikowane na stronie internetowej firmy oraz na platformie ESMA.

Dlaczego wprowadzenie tego standardu to wyraźny krok naprzód?

Dzięki ujednoliceniu formatu sprawozdań finansowych, użytkownicy mają łatwiejszy dostęp do informacji i mogą dokonywać bardziej precyzyjnych porównań pomiędzy różnymi firmami. Standard eliminuje potrzebę tworzenia osobnych raportów w różnych formatach, co zmniejsza koszty i czas potrzebny na przygotowanie dokumentów finansowych. Dzięki wykorzystaniu znaczników i formatu strukturalnego XBRL, dane finansowe są bardziej precyzyjne i mniej podatne na błędy ludzkie.

Wprowadzenie standardu stanowi ważny krok w kierunku usprawnienia raportowania finansowego w Europie. Firmy notowane na giełdach europejskich mają obowiązek dostosowania się do tego standardu, co wymaga odpowiedniego przygotowania i współpracy z audytorami. Dla interesariuszy natomiast ESEF oznacza większą dostępność i lepszą jakość informacji finansowych, co sprzyja podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.